Rijwielshop Nijmegen

ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle met NS Fiets gesloten overeenkomsten betreffende de bewaring van fietsen in de stalling. Daar waar over fiets/fietsen gesproken wordt kan in voorkomende gevallen de in de tarieflijst genoemde categorie bromfietsen en motorfietsen worden gelezen.
 2. Bewaring kan geschieden op basis van een dagkaart met betaling achteraf of door middel van abonnementen (maand- en jaarkaart) die bij vooruitbetaling kunnen worden gekocht.
  Een dagkaart is geldig op de dag van afstempeling tot sluitingstijd van de stalling. Zodra de klant de stalling verlaat is de afgestempelde dagkaart niet meer geldig. Voor een geautomatiseerde stalling is dit 24 uur. Maand/jaarkaarten kunnen worden verlengd vanaf de 20e van de maand voorafgaande aan de ingangsdatum tot en met de derde werkdag van de maand waarin de kaart geldig moet zijn. Jaarkaarten zijn 12 kalendermaanden geldig, strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
 3. Bij voortijdige beëindiging van het jaarabonnement geldt alsnog het geldende maandtarief (naar boven afgerond op hele maanden) voor de periode tot de datum dat het abonnement wordt beëindigd met een minimum van vier maanden.
  Afhandeling door middel van een schriftelijk verzoek aan NS Fiets B.V. Postbus 2534, 3500 GM Utrecht.
 4. Maandkaarten en jaarkaarten gaan in vanaf de 1e dag van een nieuwe kalendermaand.
 5. Het stallingbewijs geeft het recht tot stalling van de fiets. Het is niet toegestaan langer dan voor het stallen van de fiets noodzakelijk is in de stalling aanwezig te zijn.
 6. Het is verboden zich in de stalling in een zodanige toestand te bevinden of zich zodanig te gedragen dat orde, rust en veiligheid of een goede bedrijfsgang kan worden verstoord. Stallers die de stalling betreden dienen de aanwijzingen van de stallinghouder en/of NS Fiets en/of personeel op te volgen. De stallinghouder
  en/of NS Fiets en/of personeel zijn gerechtigd een staller die zich niet houdt of niet dreigt te houden aan de bepalingen van deze algemene voorwaarden, de huisregels en/of aanwijzingen, de toegang tot de stalling te ontzeggen dan wel hem uit de stalling te (doen) verwijderen, indien in redelijkheid niet kan worden gevergd dat de staller gebruik maakt van de stalling en/of daar verblijft.
 7. Fietsen dienen te worden afgehaald gedurende de aangegeven openingstijden.
 8. Indien men niet binnen de overeengekomen termijn de fiets heeft afgehaald is men dagtarief verschuldigd.
 9. Bij te late verlenging van een abonnement is men € 2,50 aan administratiekosten verschuldigd.
 10. Indien na het verstrijken van de einddatum van het stallingbewijs de fiets niet door de staller is afgehaald, is de exploitant gerechtigd de bevestiging van de fiets met het fietsenrek dan wel met de daartoe bestemde aanbindmogelijkheid te verbreken teneinde de fiets elders te plaatsen.
  De kosten van het verbreken zijn voor rekening van de staller. Eventuele schade welke dientengevolge ontstaat aan de eigendommen van de staller worden niet aan hem vergoed.
 11. Drie maanden na het verstrijken van het stallingsrecht vervalt zonder meer het recht op de fiets, tenzij de rechthebbende aan de stallinghouder heeft geschreven niet in staat te zijn de fiets op te halen. Hierbij moet een kopie van het stallingbewijs worden gevoegd.
 12. Ingeval van verlies van het stallingbewijs/abonnement wordt een fiets alleen door de stallinghouder meegegeven na het invullen van een reçu, het betalen van € 1,00 administratiekosten, het tonen van een deugdelijk legitimatiebewijs en van de fietssleutel. Bij een brom-/motorfiets/scooter moet bovendien het verzekerings-/kentekenbewijs worden getoond.
  Bij ontbreken van beide stallingsbonnen wordt € 33,00 voor een fiets en € 90,00 voor een bromfiets in rekening gebracht.
 13. De staller moet zelf zijn fiets in de stalling plaatsen en afhalen. De fiets dient afgesloten te worden met een ART goedgekeurd en werkend slot. Zoniet, dan vervalt het recht op eventuele schadevergoeding bij vermissing. Vermissing wordt, voor zover deze niet door een door rechthebbende gesloten verzekering is gedekt, vergoed ten hoogste van het in de tarieflijst vermelde bedrag bij tonen van 2 originele sleutels,
  een kopie van het abonnement en een kopie van het aangifte formulier diefstal. Bij vermissing dienen de aanwijzingen van de stallinghouder te worden opgevolgd.
 14. NS Fiets of enige andere vennootschap van NS Groep N.V. is niet aansprakelijk voor eventuele vermissing of schade aan de fiets, fietsaccessoires en toebehoren van de abonnementhouder.
 15. De stallinghouder en NS Fiets behouden zich het recht voor om cameraondersteunend toezicht uit te voeren. Dit toezicht vindt plaats met inachtneming van de bepalingen in de Wet bescherming persoonsgegevens.
 16. Deze voorwaarden zijn niet van toepassing op bewaring van bagage, indien in deze stalling van toepassing, liggen de hierop van toepassing zijnde voorwaarden ter inzage bij de exploitant.
 17. Op alle door NS Fiets gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen die voortvloeien uit een overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn zullen worden berecht door de bevoegde rechter te Utrecht.

 

Openingstijden v.a. 14-12-2014

 • Maandag 05:20 tot 02:05
 • Dinsdag 05:20 tot 02:05
 • Woensdag 05:20 tot 01:05
 • Donderdag 05:20 tot 01:05
 • Vrijdag 05:20 tot 03:10
 • Zaterdag 05:55 tot 03:10
 • Zondag 06:55 tot 02:10

Dealer van